Bánh mì sáng | 08.08.2020 | Thánh Đaminh

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời đọc bài Tin Mừng hôm nay:

Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: Nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

https://2.bp.blogspot.com/-aSFZUFSsp8c/V6gLIEB19qI/AAAAAAAAYmQ/K3nod5AuE3o6To5cy9RYy_ReuGhp97O-QCLcB/s1600/DOMINIC-.png