Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 14.12.2022 | Thánh Gioan Thánh Giá

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc) 

Minh hoa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc :  Is 45,6b-8.18.21b-25
Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Đức Chúa phán: Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai hoạ. Ta là Đức Chúa, Ta làm nên tất cả. Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, Ta đã làm điều ấy… Đây là lời của Đức Chúa, Đấng tạo dựng trời cao – chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình, củng cố cho bền vững; Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu, nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ -, Người phán thế này: Ta là Đức Chúa, chẳng còn chúa nào khác… Há chẳng phải Ta, chẳng phải Đức Chúa? Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Ta lấy chính danh Ta mà thề, lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta, Ta quyết chẳng bao giờ rút lại: Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và mở miệng thề rằng: Hết thảy những ai giận ghét Người sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ. Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en sẽ nhờ Đức Chúa mà vẻ vang toàn thắng. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng:  Lc 7,19-23
Hãy thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, ông Gio-an sai hai môn đệï đến hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”  Đó là lời Chúa. 

Jean le Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyés te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Lc 7, 18b-23)

Bài liên quan

Back to top button