Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 16.12.2022

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc) 

Minh hoa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc :  Is 56, 1-3a.6-8
Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ. Phúc thay người làm như thế, phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này, người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.  Người ngoại bang gắn bó cùng Đức Chúa chớ nói rằng: “Hẳn Đức Chúa đã tách tôi ra khỏi dân Người.” Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người, hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Sấm ngôn của Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng tập hợp những người Ít-ra-en tản lạc về: Ngoài những người đã được tập hợp, Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Ít-ra-en. Đó là lời Chúa.20

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng:  Ga 5, 33-36
Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do thái rằng: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Đó là lời Chúa.

Moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. (Jn 5, 33-36)

Bài liên quan

Back to top button