Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 23.09.2020 | Thánh Piô Pietrelcina, linh mục

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe các bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 9,1-6
Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

“Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds: Ce sera un témoignage contre eux.” (Lc 9,1-6)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. 

https://www.catholicnewsagency.com/images/saints/pio_23September.jpg
Thánh Piô Pietrelcina, linh mục

Bài liên quan

Back to top button