Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 27.10.2020

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 13,18-21
Hạt cải lớn lên và trở thành cây.

Il est comparable au levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. (Lc 13,18-21)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”. Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. Đó là lời Chúa.

Bài liên quan

Back to top button