Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 28.09.2020 | Th. Venceslaô, Th. Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng:  Lc 9, 46-50
Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

“En effet, le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand.” (Lc 9,46-50)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”  Đó là lời Chúa.

Thánh Wenceslaus
Thánh Lorenzo Ruiz

 

 

Bài liên quan

Back to top button