Đấng yêu quí sự khó nghèo | Chủ đề Tháng Tư trong Năm Thánh Giuse

James & Joseph Lập chuyển ngữ

“Thánh Giuse lắng nghe Chúa ch dẫn qua lời Thiên sứ truyền, và Ngài thi hành đúng những ch thị ấy. Thánh Giuse lắng nghe tiếng Chúa và hành động ngay… Ngài là mẫu mực ơn gọi nên thánh cho chúng ta trong gia đình. Hai yếu tố để gia đình Công giáo lành thánh là phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhauĐây là ơn gọi của mỗi thành viên trong gia đình: Hãy nên thánh để phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau với sự quan tâm và tận lực. 

ĐGM Phêrô Jugis
Bài giảng Lễ Thánh Gia 29 tháng 12 năm 2019

Kinh Thánh mô tả Thánh Giuse là Người công chính” (Mt 1: 19), nghĩa là “công bình” “ngay thẳng” hoặc “nhân đức trong mọi việc. Nếu muốn học gương Thánh Giuse, chúng ta phải bắt đầu bằng cách noi gương các nhân đức Ngài đã thực hành hàng ngày trong cuộc sống âm thầm ẩn dật.
Các chủ đề hàng tháng trong Năm Thánh Giuse được trích từ các nhân đức và tước hiệu trong Kinh Cầu Thánh Giuse (xem bên dưới).

“St. Joseph listens to God’s directions for him, as spoken through the angel, and he puts those directives into action. St. Joseph listens to God and acts immediately. St. Joseph models for us the family’s vocation to holiness. Two elements to a healthy Christian family are serving God and then serving each other in the family. That is the vocation of each member of the family: To be holy. To serve God and to serve each other with care and devotion.”

Bishop Peter Jugis
Homily, Feast of the Holy Family, December 29, 2019

Sacred Scripture describes St. Joseph as “a Just man” (Matthew 1:19) which can also be translated as “righteous,” “upright,” or, “he who is virtuous in all things.” If we want to learn from St. Joseph, we must begin by imitating the virtues he practiced daily in his quiet, hidden life.
The monthly themes for the Year of St. Joseph are taken from St. Joseph’s virtues and titles as prayed in the Litany of St. Joseph (see below).

April – Lover of Poverty
Joseph could count on nothing in this world to be his stay. Neither his trade nor property were employed in his first years as father of the Divine child. He had to abandon all that was his and provide for them in whatever way was possible as they were on pilgrimage to Bethlehem, to Egypt, and finally to Nazareth.

“Chúng ta hãy yêu mến Chúa Giêsu trên tất cả, chúng ta hãy yêu mến Đức Maria như Mẹ của chúng ta; như thế, làm sao chúng ta có thể không yêu mến Thánh Giuse, người đã kết hợp mật thiết với cả Chúa Giêsu và Mẹ Maria? Và làm cách nào chúng ta có thể tôn vinh Ngài tốt hơn là noi gương các nhân đức của Ngài? Giờ đây, Ngài còn làm gì khác trong suốt đời (trên thiên quốc*) ngoài việc chiêm ngắm, học hỏi và tôn thờ Chúa Giêsu, ngay trong việc hàng ngày của Ngài? Hãy giữ chặc mẫu gương này của chúng ta.”
Thánh Mađalêna Sophie Barat

“Let us love Jesus above all, let us love Mary as our mother; but then, how could we keep from loving Joseph, who was so intimately united to both Jesus and Mary?And how can we honor him better than by imitating his virtues? Now, what else did he do in all his life but contemplate, study, and adore Jesus, even in the midst of his daily labors? Behold, therefore, our model.”
St. Madeleine Sophie Barat

Kinh cầu Thánh Giuse

Xin Chúa (Cha*), thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô, thương xót chúng con.
Xin Chúa (Thánh Thần*), thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô, nhậm lời chúng con.
Xin Chúa Kitô, khoan dung nhậm lời chúng con.
Xin Chúa Cha ngự trên trời, thương xót chúng con.
Xin Chúa Con Cứu thế, thương xót chúng con.
Xin Chúa Thánh Thần, thương xót chúng con.
Xin Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, thương xót chúng con.

Lạy Thánh Nữ Maria, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Cả Giuse, cầu cho chúng con.
Lạy Con vua Đavít vinh quang, cầu cho chúng con.
Lạy ánh quang các thượng phụ, cầu cho chúng con.
Lạy phu quân Mẹ Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng trinh khiết bảo vệ Đức Nữ Đồng trinh, cầu cho chúng con.
Lạy Cha nuôi Con Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng luôn cẩn trọng bảo vệ Chúa Kitô, cầu cho chúng con.
Lạy Gia trưởng Thánh gia, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse công chính nhất, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse trinh khiết nhất, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse cẩn trọng nhất, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse dũng cảm nhất, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse vâng phục nhất, cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse trung tín nhất, cầu cho chúng con.
Lạy Mẫu gương kiên nhẫn, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng yêu quý sự khó nghèo, cầu cho chúng con.
Lạy Mẫu gương các công nhân, cầu cho chúng con.
Lạy Vinh quang cuộc sống gia đình, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng bảo vệ các trinh nữ, cầu cho chúng con.
Lạy Cột trụ các gia đình, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng ủi an người đau khổ, cầu cho chúng con.
Lạy Niềm hy vọng các bệnh nhân, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng bảo trợ kẻ sinh thì, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng ma quỷ khiếp sợ, cầu cho chúng con.
Lạy Đấng bảo vệ Giáo hội, cầu cho chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,
Xin thứ tha chúng con!
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,
Xin khoan dung nhậm lời chúng con!
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,
Xin thương xót chúng con!

V. Chúa đã phong Ngài làm Gia trưởng Thánh gia,
R. Và hoàng tử trên toàn thể gia nghiệp Người.

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa, Đấng trong sự Quan phòng khôn tả đã quyết định chọn Thánh Giuse làm người phối ngẫu của Mẹ chí thánh Người, chúng con cầu xin Người ban cho chúng con Đấng mà chúng con tôn kính đã bảo vệ chúng con dưới thế này sẽ là Đấng chuyển cầu cho chúng con trên Thiên quốc. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Litany of St. Joseph

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.
Christ, hear us.
Christ, graciously hear us.
God the Father of Heaven, have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.
God the Holy Ghost, have mercy on us.
Holy Trinity, One God, have mercy on us.

Holy Mary, pray for us.
St. Joseph, pray for us.
Illustrious son of David, pray for us.
Light of patriarchs, pray for us.
Spouse of the Mother of God, pray for us.
Chaste guardian of the Virgin, pray for us.
Foster father of the Son of God, pray for us.
Watchful defender of Christ, pray for us.
Head of the Holy Family, pray for us.
Joseph most just, pray for us.
Joseph most chaste, pray for us.
Joseph most prudent, pray for us.
Joseph most valiant, pray for us.
Joseph most obedient, pray for us.
Joseph most faithful, pray for us.
Mirror of patience, pray for us.
Lover of poverty, pray for us.
Model of workmen, pray for us.
Glory of home life, pray for us.
Guardian of virgins, pray for us.
Pillar of families, pray for us.

Solace of the afflicted, pray for us.
Hope of the sick, pray for us.
Patron of the dying, pray for us.
Terror of demons, pray for us.
Protector of Holy Church, pray for us.

Lamb of God, Who takes away the sins of the world,
Spare us, O Lord!
Lamb of God, Who takes away the sins of the world,
Graciously hear us, O Lord!
Lamb of God, Who takes away the sins of the world,
Have mercy on us!

V. He made him the lord of His household,
R. And prince over all His possessions.

Let Us Pray
O God, Who in Thine ineffable Providence didst vouchsafe to choose Blessed Joseph to be the spouse of Thy most holy Mother, grant, we beseech Thee, that he whom we venerate as our protector on earth may be our intercessor in Heaven. Who lives and reigns forever and ever. Amen.

James & Joseph Lập
03.23.2021