Trực tuyến: CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Mân Côi vào lúc 20 giờ ngày 02.04.2020

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Nguồn: WGPSG
CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Mân Côi
cử hành lúc 20g00 thứ Năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.