Hình ảnh tẩn liệm Cha Tôma Phạm Ngọc Dương | Zắc Dũng

Zắc Dũng

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 14 tháng 2 năm 2021, Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ sự nghi thức tẩn liệm Cha Tôma Phạm Ngọc Dương tại nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.

Sau nghi thức tẩn liệm, thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho linh hồn Tôma được cử hành với sự tham dự các người cháu của Cha Tôma ở Hốc Môn, giáo dân giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và bà con giáo dân lân cận trong thành phố Mỹ Tho.