Café To GoQuán ven đường

Kính viếng Ông Gioan Trịnh Văn Minh

Ảnh Út Luôn

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, đại diện anh em CCS P. Minh tại Sài Gòn đã có mặt tại Cái Mơn, Bến Tre để kính viếng Ông Gioan Trịnh Văn Minh và hiệp thông chia sẻ sự mất mát to lớn nầy với anh Trịnh Minh Tân (Minh Tân Bonsai, Cựu P. Minh 67) cùng toàn thể gia quyến.

Tràng hoa của anh em CCS P. Minh tại Sài Gòn

Bảng Cáo Phó

Từ trái qua: Cha Chính (Cha Sở giáo xứ Cầu Kho, Sài Gòn),
Sơn, Tùng, Minh Tân, Phần và anh Út Luôn.

Phần, Cha Chính, Sơn và Tùng

Út Luôn

Bài liên quan

Back to top button