Bánh mì sáng | 30.09.2020 | Thánh Giêrônimô, Linh mục, TsHt.

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee
Mời xem bài Tin Mừng hôm nay:
Tin Mừng Lc 9,57-62: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”
Jésus lui déclara: «Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête.» Il dit à un autre: «Suis-moi.»

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

https://mycatholic.life/wp-content/uploads/2019/07/Saint_Jerome_by_the_Le_Nain_brothers_1642-43.jpg
Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh