Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ năm 2023 | Tháng 01.2023

Tâm Thành biên soạn

PHỤNG VỤ NĂM 2023 | THÁNG 01.2023

Ý cầu nguyện: 
Cầu cho các nhà giáo dục: Xin cho các nhà giáo dục luôn là những chứng nhân đáng tin cậy, nhờ dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự ganh đua và đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ các bạn trẻ bị tổn thương nhất.

Ngày DL AL M Nội dung
01.01 1-1 10 Tr CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Dt 1,1-2; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.
02.01 2 11 Tr Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Dt 1,1-2; Ga 1,19-28.
03.01 3 12 Tr Thứ Ba. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1 Ga 2,29—3,6; Tv 97,1.3cd-4.5-6; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34. (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,6-11; Tv 112,1-2.3-4.5-6; Đn 3,52b; Lc 2,16-21).
04.01 4 13 Tr Thứ Tư. 1 Ga 3,7-10; Tv 97,1.7-8.9; Dt 1,1-2; Ga 1,35-42.
05.01 5 14 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1 Ga 3,11-21; Tv 99,1b-2.3.4.5; [ngoài KT]; Ga 1,43-51.
06.01 6 15 Tr Thứ Sáu đầu tháng. 1 Ga 5,5-13; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. Mc 9,6; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36.38).
07.01 7 16 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1 Ga 5,14-21; Tv 149,1-2.3-4.5 và 6a và 9b; Lc 7,16; Ga 2,1-11.#Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
08.01 8 17 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,2; Mt 2,1-12.
09.01 9 18 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7; Tv 28,1-2.3-4.3b và 9b-10; Cv 10,34-38; x. Mc 9,7; Mt 3,13-17.
10.01 10 19 X Thứ Ba. Thánh vịnh tuần I. Dt 2,5-12; Tv 8,2ab và 5.6-7.8-9; x. 1 Tx 2,13; Mc 1,21b-28.
11.01 11 20 X Thứ Tư. Dt 2,14-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 10,27; Mc 1,29-39.
12.01 12 21 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Tv 94,6-7c.8-9.10-11; x. Mt 4,23; Mc 1,40-45.
13.01 13 22 X Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dt 4,1-5.11; Tv 77,3 và 4bc.6c-7.8; Lc 7,16; Mc 2,1-12.
14.01 14 23 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Tv 18,8.9.10.15; Lc 4,18; Mc 2,13-17.
15.01 15 24 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; Tv 39,2 và 4.7-8a.8b-9.10; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34.
16.01 16 25 X Thứ Hai. Dt 5,1-10; Tv 109,1.2.3.4; Dt 4,12; Mc 2,18-22.
17.01 17 26 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 6,10-20; Tv 110,1-2.4-5.9 và 10c; x. Ep 1,17-18; Mc 2,23-28.
18.01 18 27 X Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Tv 109,1.2.3.4; x. Mt 4,23; Mc 3,1-6. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
19.01 19 28 X Thứ Năm. Dt 7,25—8,6; Tv 39,7-8a.8b-9.10.17; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,7-12.
20.01 20 29 X Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Tv 84,8 và 10.11-12.13-14; 2 Cr 5,19; Mc 3,13-19.
21.01 21 30 Đ Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 9,2-3.11-14; Tv 46,2-3.6-7.8-9; x. Cv 16,14b; Mc 3,20-21.
22.01 22 1-1 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). Is 8,23b—9,3; Tv 26,1.4.13-14; 1 Cr 1,10-13.17; x. Mt 4,23; Mt 4,12-23 (hay 4,12-17). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): #Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8; 1 Tx 5,16-26.28; Lc 11,28; Mt 5,1-10.#Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26 (hay Tv 29,2.5-6.11-12.13 (hay Tv 71,3.7-8.12-13.17); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); [ngoài KT] (hay 1 Ga 2,5 hay Ga 14,23); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 Ga 14,23-27). (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo).
23.01 23 2 X Thứ Hai. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Dt 9,15.24-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,22-30.#Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6; Ep 6,1-4.18-23; Tv 111,1-2; Mt 15,1-6.
24.01 24 3 Tr Thứ Ba. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 10,1-10; Tv 39,2 và 4ab.7-8a.10.11; x. Mt 11,25; Mc 3,31-35.#Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15; Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24; Cv 20,32-35; Ga 15,4a.5b; Mt 25,14-30.
25.01 25 4 Tr Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1bc.2; Ga 15,16; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
26.01 26 5 Tr Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10; Lc 4,18; Lc 10,1-9.
27.01 27 6 X Thứ Sáu. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). Dt 10,32-39; Tv 36,3-4.5-6.23-24.39-40; x. Mt 11,25; Mc 4,26-34.
28.01 28 7 Tr Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 11,1-2.8-19; Lc 1,69-70.71-72.73-75; Ga 3,16; Mc 4,35-41.
29.01 29 8 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xp 2,3; 3,12-13; Tv 145,6c-7.8-9a.9b-10; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,12a; Mt 5,1-12a.
30.01 30 9 X Thứ Hai. Dt 11,32-40; Tv 30,20.21.22.23.24; Lc 7,16; Mc 5,1-20.
31.01 31 10 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Tv 21,26b-27.28 và 30.31-32; Mt 8,17; Mc 5,21-43.

Bài liên quan

Back to top button