Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng 01.2022, năm C | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn

THÁNG MỘT 2022

Ý Cầu Nguyện:
Cầu cho tình huynh đệ đích thực: Xin cho các nạn nhân của phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo được xã hội nhìn nhận quyền lợi và phẩm giá của họ, nhờ tình huynh đệ đích thực.

     DL                 AL      Màu lễ phục

1-1 29-11 Tr Thứ Bảy đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Dt 1,1-2; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.
2 30 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,2; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
3 1-12 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1 Ga 2,29—3,6; Tv 97,1.3cd-4.5-6; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,6-11; Tv 112,1-2.3-4.5-6; Đn 3,52b; Lc 2,16-21).
4 2 Tr Thứ Ba. 1 Ga 3,7-10; Tv 97,1.7-8.9; Dt 1,1-2; Ga 1,35-42.
5 3 Tr Thứ Tư. 1 Ga 3,11-21; Tv 99,1b-2.3.4.5; [ngoài KT]; Ga 1,43-51.
6 4 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1 Ga 4,19—5,4; Tv 71,1-2.14 và 15bc.17; Lc 4,18; Lc 4,14-22a.
7 5 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1 Ga 5,5-13; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. Mt 4,23; Lc 5,12-16.
8 6 Tr Thứ Bảy. 1 Ga 5,14-21; Tv 149,1-2.3-4.5 và 6a và 9b; Mt 4,16; Ga 3,22-30.
9 7 Tr CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Tv 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29b-30 (hay Tv 28,1-2.3-4.3b và 9b-10); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hay Cv 10,34-38); x. Lc 3,16; Lc 3,15-16.21-22.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)

Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II)

10 8 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 1 Sm 1,1-8; Tv 115,12-13.14-17.18-19; Mc 1,15; Mc 1,14-20.
11 9 X Thứ Ba. 1 Sm 1,9-20; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. 1 Tx 2,13; Mc 1,21-28.
12 10 X Thứ Tư. 1 Sm 3,1-10.19-20; Tv 39,2 và 5.7-8a.8b-9.10; Ga 10,27; Mc 1,29-39.
13 11 X Thứ Năm. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1 Sm 4,1-11; Tv 43,10-11.14-15.24-25; x. Mt 4,23; Mc 1,40-45.
14 12 X Thứ Sáu. 1 Sm 8,4-7.10-22a; Tv 88,16-17.18-19; Lc 7,16; Mc 2,1-12.
15 13 X Thứ Bảy. 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Lc 4,18; Mc 2,13-17.
16 14 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5; Tv 95,1-2a.2b-3.7-8.9-10; 1 Cr 12,4-11; x. 2 Tx 2,14; Ga 2,1-11 *.
17 15 Tr Thứ Hai. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1 Sm 15,16-23; Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23; Dt 4,12; Mc 2,18-22.
18 16 X Thứ Ba. 1 Sm 16,1-13; Tv 88,20.21-22.27-28; x. Ep 1,17-18; Mc 2,23-28. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
19 17 X Thứ Tư. 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Tv 143,1b.2.9-10; x. Mt 4,23; Mc 3,1-6.
20 18 X Thứ Năm. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Tv 55,2-3.9-10a.10b-11.12-13; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,7-12.
21 19 Đ Thứ Sáu. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Sm 24,3-21; Tv 56,2.3-4.6 và 11; 2 Cr 5,19; Mc 3,13-19.
22 20 X Thứ Bảy. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Tv 79,2-3.5-7; x. Cv 16,14b; Mc 3,20-21.
23 21 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; Tv 18,8.9.10.15; 1 Cr 12,12-30 (hay 12,12-14.27); Lc 4,18cd; Lc 1,1-4; 4,14-21.
24 22 Tr Thứ Hai. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Sm 5,1-7.10; Tv 88,20.21-22.25-26; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,22-30.
25 23 Tr Thứ Ba. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1bc.2; Ga 15,16; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
26 24 Tr Thứ Tư. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10; Lc 4,18; Lc 10,1-9.
27 25 X Thứ Năm. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2 Sm 7,18-19.24-29; Tv 131,1-2.3-5.11.12.13-14; Tv 118,105; Mc 4,21-25.
28 26 Tr Thứ Sáu. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Tv 50,3-4.5-6a.6bcd-7.10-11; x. Mt 11,25; Mc 4,26-34.
29 27 X Thứ Bảy. 2 Sm 12,1-7a.10-17; Tv 50,12-13.14-15.16-17; Ga 3,16; Mc 4,35-41.
30 28 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 1,4-5.17-19; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15 và 17; 1 Cr 12,31—13,13 (hay 13,4-13); Lc 4,18cd; Lc 4,21-30.
31 29 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13; Tv 3,2-3.4-5.6-7; Lc 7,16; Mc 5,1-20.

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button