Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng 02.2022, năm C | Tâm Thành

THÁNG HAI

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ sống đời thánh hiến: Chúng ta cảm ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến, vì sứ vụ và lòng can đảm của họ, đồng thời cầu cho họ tiếp tục tìm được giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta.

NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN ‘2022

      DL          AL            Màu lễ phục

1-2 1-1 X Thứ Ba. MỒNG MỘT TẾT NHÂM DẦN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30—19,3; Tv 85,1-2.3-4.5-6; Mt 8,17; Mc 5,21-43.Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377):

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8; 1 Tx 5,16-26.28; Lc 11,28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26 (hay Tv 29,2.5-6.11-12.13 (hay Tv 71,3.7-8.12-13.17); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); [ngoài KT] (hay 1 Ga 2,5 hay Ga 14,23); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 Ga 14,23-27).

2 2 Tr Thứ Tư. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Tv 23,7.8.9.10; Lc 2,32; Lc 2,22-40 (hay 2,22-32).Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6; Ep 6,1-4.18-23; Tv 111,1-2; Mt 15,1-6.
3 3 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). 1 V 2,1-4.10-12; 1 Sb 29,10bcd.11ab.11d-12a.12bcd; Mc 1,15; Mc 6,7-13.Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): St 2,4b-9.15; Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24; Cv 20,32-35; Ga 15,4a.5b; Mt 25,14-30.
4 4 X Thứ Sáu đầu tháng. Hc 47,2-11; Tv 17,31.47 và 50.51; x. Lc 8,15; Mc 6,14-29.
5 5 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1 V 3,4-13; Tv 118,9.10.11.12.13.14; Ga 10,27; Mc 6,30-34.
6 6 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 6,1-2a.3-8; Tv 137,1-2a.2b-3.4-5.7-8; 1 Cr 15,1-11 (hay 15,3-8.11); Mt 4,19; Lc 5,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo).
7 7 X Thứ Hai. 1 V 8,1-7.9-13; Tv 131,6-7.8-10; x. Mt 4,23; Mc 6,53-56.
8 8 X Thứ Ba. Thánh Giêrônimô Êmilianô. Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1 V 8,22-23.27-30; Tv 83,3.4.5 và 10.11; Tv 118,36.29b; Mc 7,1-13.
9 9 X Thứ Tư. 1 V 10,1-10; Tv 36,5-6.30-31.39-40; x. Ga 17,17b.17a; Mc 7,14-23.
10 10 Tr Thứ Năm. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1 V 11,4-13; Tv 105,3-4.35-36.37 và 40; Gc 1,21bc; Mc 7,24-30.
11 11 X Thứ Sáu. Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (Tr). 1 V 11,29-32; 12,19; Tv 80,10-11ab.12-13.14-15; x. Cv 16,14b; Mc 7,31-37 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Gđt 13,18bcde.19; x. Lc 1,45; Ga 2,1-11).
12 12 X Thứ Bảy. 1 V 12,26-32; 13,33-34; Tv 105,6-7ab.19-20.21-22; Mt 4,4b; Mc 8,1-10.
13 13 X CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 17,5-8; Tv 1,1-2.3.4 và 6; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,23ab; Lc 6,17.20-26.
14 14 Tr Thứ Hai. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. Gc 1,1-11; Tv 118,67.68.71.72.75.76; Ga 14,6; Mc 8,11-13.
15 15 X Thứ Ba. Gc 1,12-18; Tv 93,12-13a.14-15.18-19; Ga 14,23; Mc 8,14-21.
16 16 X Thứ Tư. Gc 1,19-27; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; x. Ep 1,17-18; Mc 8,22-26.
17 17 X Thứ Năm. Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Gc 2,1-9; Tv 33,2-3.4-5.6-7; x. Ga 6,63c.68c; Mc 8,27-33.
18 18 X Thứ Sáu. Gc 2,14-24.26; Tv 111,1-2.3-4.5-6; Ga 15,15b; Mc 8,34—9,1.
19 19 X Thứ Bảy. Gc 3,1-10; Tv 11,2-3.4-5.7-8; x. Mc 9,6; Mc 9,2-13.
20 20 X CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13; 1 Cr 15,45-49; Ga 13,34; Lc 6,27-38.
21 21 X Thứ Hai. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gc 3,13-18; Tv 18,8.9.10.15; x. 2 Tm 1,10; Mc 9,14-29.
22 22 Tr Thứ Ba. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1 Pr 5,1-4; Tv 22,1-3a.4.5.6; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
23 23 Đ Thứ Tư. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gc 4,13-17; Tv 48,2-3.6-7.8-10.11; Ga 14,6; Mc 9,38-40.
24 24 X Thứ Năm. Gc 5,1-6; Tv 48,14-15ab.15cd-16.17-18.19-20; x. 1 Tx 2,13; Mc 9,41-50.
25 25 X Thứ Sáu. Gc 5,9-12; Tv 102,1-2.3-4.8-9.11-12; x. Ga 17,17b.17a; Mc 10,1-12.
26 26 X Thứ Bảy. Gc 5,13-20; Tv 140,1-2.3 và 8; x. Mt 11,25; Mc 10,13-16.
27 27 X CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,5-8 *; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 1 Cr 15,54-58; Pl 2,15d.16a; Lc 6,39-45. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Naracensiô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).
28 28 X Thứ Hai. 1 Pr 1,3-9; Tv 110,1-2.5-6.9, và 10c; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27.

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button