Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng 08.2021, năm B | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn

https://i.pinimg.com/564x/32/8a/06/328a06be2956c1e4ba47bd6370ffc66a.jpg

Ý cầu nguyện: Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

THÁNG TÁM

1-8 23 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Tv 77,3-4.23-24.25 và 54; Ep 4,17.20-24; Mt 4,4b; Ga 6,24-35. (Không cử hành lễ Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
LƯU Ý 25:

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula” với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2 24 X Thứ Hai. Thánh Êusebiô Vercellêsi, giám mục. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Ds 11,4b-15; Tv 80,12-13.14-15.16-17; Mt 4,4; Mt 14,13-21.
3 25 X Thứ Ba. Ds 12,1-13; Tv 50,3-4.5-6ab.6cd-7.12-13; Ga 1,49b; Mt 14,22-36.
4 26 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Ds 13,1-2.25—14,1.26a-29a.34-35; Tv 105,6-7ab.13-14.21-22.23; Lc 7,16; Mt 15,21-28.
5 27 X Thứ Năm đầu tháng. Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria (Tr). Ds 20,1-13; Tv 94,1-2.6-7.8-9; Mt 16,18; Mt 16,13-23 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Gđt 13,18.19; Lc 11,28; Lc 11,27-28).
6 28 Tr Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Tv 96,1-2.5-6.9; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,5c; Mc 9,2-10.
7 29 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Đnl 6,4-13; Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51; x. 2 Tm 1,10; Mt 17,14-20.
8 1-7 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1 V 19,4-8; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ep 4,30—5,2; Ga 6,51; Ga 6,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Đaminh, linh mục).
9 2 X Thứ Hai. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu (Tr). Đnl 10,12-22; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. 2 Tx 2,14; Mt 17,22-27.
10 3 Đ Thứ Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 8,12bc; Ga 12,24-26.
11 4 Tr Thứ Tư. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 34,1-12; Tv 65,1-3a.5 và 8.16-17; 2 Cr 5,19; Mt 18,15-20.
12 5 X Thứ Năm. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Gs 3,7-10a.11.13-17; Tv 113A,1-2.3-4.5-6; Tv 118,135; Mt 18,21—19,1.
13 6 X Thứ Sáu. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Gs 24,1-13; Tv 135,1-3.16-18.21-22 và 24; x. 1 Tx 2,13; Mt 19,3-12.
14 7 Đ Thứ Bảy. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gs 24,14-29; Tv 15,1-2a và 5.7-8.11; x. Mt 11,25; Mt 19,13-15.Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,28; Lc 11,27-28.
15 8 Tr CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44,10.11.12.16; 1 Cr 15,20-27; [ngoài KT]; Lc 1,39-56.
16 9 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Tl 2,11-19; Tv 105,34-35.36-37.39-40.43ab và 44; Mt 5,3; Mt 19,16-22.
17 10 X Thứ Ba. Tl 6,11-24a; Tv 84,9.11-12.13-14; 2 Cr 8,9; Mt 19,23-30.
18 11 X Thứ Tư. Tl 9,6-15; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Dt 4,12; Mt 20,1-16.
19 12 X Thứ Năm. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 11,29-39a; Tv 39,5.7-8a.8b-9.10; Tv 94,8; Mt 22,1-14.
20 13 Tr Thứ Sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ruth 1,1.3-6.14b-16.22; Tv 145,5-6ab.6c-7.8-9a.9bc-10; Tv 24,4b.5a; Mt 22,34-40.
21 14 Tr Thứ Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Ruth 2,1-3.8-11; 4,13-17; Tv 127,1b-2.3.4.5; Mt 23,9b.10b; Mt 23,1-12.
22 15 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Tv 33,2-3.16-17.18-19.20-21 *; Ep 5,21-32 (hay 5,2a.25-32 *); x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69. (Không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương).
23 16 X Thứ Hai. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr). 1 Tx 1,1-5.8b-10; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a và 9b; Ga 10,27; Mt 23,13-22.
24 17 Đ Thứ Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 1,49b; Ga 1,45-51.
25 18 X Thứ Tư. Thánh Luy. Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). 1 Tx 2,9-13; Tv 138,7-8.9-10.11-12ab; 1 Ga 2,5; Mt 23,27-32.
26 19 X Thứ Năm. 1 Tx 3,7-13; Tv 89,3-4.12-13.14 và 17; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51.
27 20 Tr Thứ Sáu. Thánh Mônica. Lễ nhớ. 1 Tx 4,1-8; Tv 96,1 và 2b.5-6.10.11-12; Lc 21,36; Mt 25,1-13.
28 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 4,9-11; Tv 97,1.7-8.9; Ga 13,34; Mt 25,14-30.
29 22 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Tv 14,2-3a.3b-4a.4b-5; Gc 1,17-18.21b-22.27; Gc 1,18; Mc 7,1-8.14-15.21-23. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).
30 23 X Thứ Hai. 1 Tx 4,13-18; Tv 95,1 và 3.4-5.11-12.13; x. Lc 4,18; Lc 4,16-30.
31 24 X Thứ Ba. 1 Tx 5,1-6.9-11; Tv 26,1.4.13-14; Lc 7,16; Lc 4,31-37.

 

Bài liên quan

Back to top button