Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ năm 2023 | Tháng 04.2023

Tâm Thành biên soạn

THÁNG TƯ

Ý CẦU NGUYỆN:  Cầu cho một nền văn hóa phi bạo lực: Xin cho nền văn hóa phi bạo lực được truyền bá rộng rãi, để các quốc gia cũng như các công dân ít sử dụng vũ khí hơn.

  DL    AL    Màu lễ phục

1-4 11 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Ed 37,21-28; Gr 31,10.11-12abcd.13; Ed 18,31; Ga 11,45-56.
2 12 Đ CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.#Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16).#Thánh lễ: Is 50,4-7; Tv 21,8-9.17-18.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Pl 2,8-9; Mc 14,1 – 15,47 (hay 15,1-39). (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).
3 13 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Tv 26,1.2.3.13-14; [ngoài KT]; Ga 12,1-11.
4 14 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 và 17; [ngoài KT]; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
5 15 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Tv 68,8-10.21-22.31 và 33-34; [ngoài KT]; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).
6 16 Tr THỨ NĂM TUẦN THÁNH.#Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. Is 61,1-3a.6a.8b-9; Tv 88,21-22.25 và 27; Kh 1,5-8; Is 61,1 x. Lc 4,18; Lc 4,16-21.

TAM NHẬT VƯỢT QUA

6 16 Tr THỨ NĂM TUẦN THÁNH.#Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY (Tr). Xh 12,1-8.11-14; Tv 115,12-13.15-16.17-18; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,34; Ga 13,1-15.
7 17 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13—53,12; Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17 và 25; Dt 4,14-16; 5,7-9; Pl 2,8-9; Ga 18,1—19,42. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).
8 18 Tm THỨ BẢY TUẦN THÁNH

MÙA PHỤC SINH

9 19 Tr CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).#CANH THỨC VƯỢT QUA: Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).#Bài đọc và đáp ca 1: St 1,1—2,2 (hay 1.26-31a); Tv 103,1-2.5-6.10 và 12.13-14.24 và 35 (hay Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 và 22 ).#Bài đọc và đáp ca 2: St 22,1-18 (hay 1-2.9a.10-13.15-18); Tv 15,5 và 8.9-10.11.#Bài đọc và đáp ca 3: Xh 14,15—15,1; Xh 15,1-2.3-4.5-6.17-18.#Bài đọc và đáp ca 4: Is 54,5-14; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b.#Bài đọc và đáp ca 5: Is 55,1-11; Is 12,2-3.4bcd.5-6.#Bài đọc và đáp ca 6: Br 3,9-15.32-4,4; Tv 18,8.9.10.11.#Bài đọc và đáp ca 7: Ed 36,16-17a.18-28 *; Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (hay Tv 50,12-13.14-15.18-19).#Bài đọc và đáp ca 8: Rm 6,3-11; Tv 117,1-2.16-17.22-23 [điệp khúc, “Alleluia” 3 lần].#THTM: [ngoài KT].#Bài Tin Mừng: Mt 28,1-10.#CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43; Tv 117,1-2.16-17.22-23; Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 5,6b-8); 1 Cr 5,7b-8a; Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-7 trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.
10 20 Tr THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-32; Tv 15,1-2.5.7-11; Tv 117,24; Mt 28,8-15.
11 21 Tr THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Tv 32,4-5.18-20.22; Tv 117,24; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).
12 22 Tr THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Tv 104,1-4.6-9; Tv 117,24; Lc 24,13-35.
13 23 Tr THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Tv 8,2.5-9; Tv 117,24; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo).
14 24 Tr THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Tv 117,1-2.4.22-27; Tv 117,24; Ga 21,1-14.
15 25 Tr THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Tv 117,1.14-21; Tv 117,24; Mc 16,9-15.
16 26 Tr CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47; Tv 117,2-4.13-15.22-24; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,29; Ga 20,19-31.
17 27 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,23-31; Tv 2,1-3.4-7a.7b-9; Cl 3,1; Ga 3,1-8.
18 28 Tr Thứ Ba. Cv 4,32-37; Tv 92,1ab.1cd-2.5; Ga 3,14-15; Ga 3,7b-15.
19 29 Tr Thứ Tư. Cv 5,17-26; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 3,16; Ga 3,16-21.
20 1-3 Tr Thứ Năm. Cv 5,27-33; Tv 33,2 và 9.17-18.19-20; Ga 20,29; Ga 3,31-36.
21 2 Tr Thứ Sáu. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 5,34-42; Tv 26,1.4.13-14; Mt 4,4b; Ga 6,1-15.
22 3 Tr Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; [ngoài KT]; Ga 6,16-21.
23 4 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22-33 *; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; 1 Pr 1,17-21; x. Lc 24,32; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ Thánh Giorgiô, tử đạo. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).
24 5 Tr Thứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 6,8-15; Tv 118,23-24.26-27.29-30; Mt 4,4b; Ga 6,22-29.
25 6 Đ Thứ Ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14; Tv 88,2-3.6-7.16-17; 1 Cr 1,23a.24b; Mc 16,15-20.
26 7 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a; x. Ga 6,40; Ga 6,35-40.
27 8 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Tv 65,8-9.16-17.20; Ga 6,51; Ga 6,44-51.
28 9 Tr Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr). Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59.
29 10 Tr Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
30 11 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Cv 2,14a.36-41; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,14; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ Thánh Piô V, giáo hoàng).

 

Bài liên quan

Back to top button