Café To GoQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng 08.2022, năm C | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn

THÁNG TÁM

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.

  DL               AL        Màu lễ phục

1-8 4-7 Tr Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 28,1-17; Tv 118,29.43.79.80.95.102; Mt 4,4; Mt 14,13-21.
2 5 X Thứ Ba. Thánh Êusebiô Vercellêsi, giám mục. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22; Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23; Ga 1,49b; Mt 14,22-36.
3 6 X Thứ Tư. Gr 31,1-7; Gr 31,10.11-12ab.13; Lc 7,16; Mt 15,21-28.
4 7 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,31-34; Tv 50,12-13.14-15.18-19; Mt 16,18; Mt 16,13-23.
5 8 X Thứ Sáu đầu tháng. Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria (Tr). Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Đnl 32,35cd-36ab.39abcd.41; Mt 5,10; Mt 16,24-28 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Gđt 13,18.19; Lc 11,28; Lc 11,27-28).
6 9 Tr Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Tv 96,1-2.5-6.9; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,5c; Mc 9,2-10.
7 10 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 18,6-9; Tv 32,1 và 12.18-19.20-22; Dt 11,1-2.8-19 (hay 11,1-2.8-12); Mt 24,42a.44; Lc 12,32-48 (hay 12,35-40). (Không cử hành lễ Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo. Thánh Cajêtanô, linh mục).
8 11 Tr Thứ Hai. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ed 1,2-5.24-28c; Tv 148,1-2.11-12.13.14; x. 2 Tx 2,14; Mt 17,22-27.
9 12 X Thứ Ba. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu (Tr). Ed 2,8—3,4; Tv 118,14.24.72.103.111.131; Mt 11,29ab; Mt 18,1-5.10.12-14.
10 13 Đ Thứ Tư. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 8,12bc; Ga 12,24-26.
11 14 Tr Thứ Năm. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 12,1-12; Tv 77,56-57.58-59.61-62; Tv 118,135; Mt 18,21—19,1.
12 15 X Thứ Sáu. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Ed 16,1-15.60.63 (hay 16,59-63); Is 12,2-3.4bcd.5-6; x. 1 Tx 2,13; Mt 19,3-12.
13 16 X Thứ Bảy. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 18,1-10.13b.30-32; Tv 50,12-13.14-15.18-19; x. Mt 11,25; Mt 19,13-15.
14 17 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10; Tv 39,2.3.4.18; Dt 12,1-4; Ga 10,27; Lc 12,49-53. (Không cử hành lễ Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo).Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,28; Lc 11,27-28.
15 18 Tr Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44,10.11.12.16; 1 Cr 15,20-27; [ngoài KT]; Lc 1,39-56.
16 19 X Thứ Ba. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Ed 28,1-10; Đnl 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab; 2 Cr 8,9; Mt 19,23-30.
17 20 X Thứ Tư. Ed 34,1-11; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Dt 4,12; Mt 20,1-16.
18 21 X Thứ Năm. Ed 36,23-28; Tv 50,12-13.14-15.18-19; Tv 94,8; Mt 22,1-14.
19 22 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Ed 37,1-14; Tv 106,2-3.4-5.6-7.8-9; Tv 24,4b.5a; Mt 22,34-40.
20 23 Tr Thứ Bảy. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 43,1-7ab; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Mt 23,9b.10b; Mt 23,1-12.
21 24 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21; Tv 116,1.2; Dt 12,5-7.11-13; Ga 14,6; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng).
22 25 Tr Thứ Hai. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38.
23 26 X Thứ Ba. Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr). 2 Tx 2,1-3a.14-17; Tv 95,10.11-12.13; Dt 4,12; Mt 23,23-26.
24 27 Đ Thứ Tư. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13.17-18; Ga 1,49b; Ga 1,45-51.
25 28 X Thứ Năm. Thánh Luy, vua nước Pháp (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). 1 Cr 1,1-9; Tv 144,2-3.4-5.6-7; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51.
26 29 X Thứ Sáu. 1 Cr 1,17-25; Tv 32,1-2.4-5.10-11; Lc 21,36; Mt 25,1-13.
27 1-8 Tr Thứ Bảy. Thánh Mônica. Lễ nhớ. 1 Cr 1,26-31; Tv 32,12-13.18-19.20-21; Ga 13,34; Mt 25,14-30.
28 2 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 3,17-18.20.28-29; Tv 67,4-5.6-7.10-11; Dt 12,18-19.22-24a; Mt 11,29ab; Lc 14,1.7-14. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
29 3 Đ Thứ Hai. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; Mt 5,10; Mc 6,17-29.
30 4 X Thứ Ba. 1 Cr 2,10b-16; Tv 144,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14; Lc 7,16; Lc 4,31-37.
31 5 X Thứ Tư. 1 Cr 3,1-9; Tv 32,12-13.14-15.20-21; Lc 4,18; Lc 4,38-44.

 

Bài liên quan

Back to top button