Quán ven đườngTrà Đá Đường

Lịch Phụng Vụ Tháng 12.2022, năm A | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn

THÁNG MƯỜI HAI

  DL           AL          Màu lễ phục

1-12 8-11 Tm Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Tv 117,1 và 8-9.19-21.25-27a; Is 55,6; Mt 7,21.24-27.
2 9 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Is 29,17-24; Tv 26,1.4.13-14; [ngoài KT]; Mt 9,27-31.
3 10 Tr Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1 Cr 9,16-19.22-23; Tv 116,1bc.2; Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20.
4 11 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 11,1-10; Tv 71,1-2.7-8.12-13.17; Rm 15,4-9; Lc 3,4.6; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
5 12 Tm Thứ Hai. Is 35,1-10; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; [ngoài KT]; Lc 5,17-26.
6 13 Tm Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 40,1-11; Tv 95,1-2.3 và 10ac.11-12.13; [ngoài KT]; Mt 18,12-14.
7 14 Tr Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Tv 102,1-2.3-4.8 và 10; [ngoài KT]; Mt 11,28-30.
8 15 Tr Thứ Năm. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38.
9 16 Tm Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 48,17-19; Tv 1,1-2.3.4 và 6; [ngoài KT]; Mt 11,16-19.

Trong giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh: KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN (Tr). Lễ kính. Tại Nhà thờ Chính Tòa là Lễ trọng. * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung Cung hiến thánh đường].

10 17 Tm Thứ Bảy. Đức Mẹ Loreto (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19; Lc 3,4.6; Mt 17,9a.10-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10; Lc 1,26-38).
11 18 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Is 35,1-6a.10; Tv 145,6c-7.8-9a.9b-10; Gc 5,7-10; Is 61,1 x. Lc 4,18; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ Thánh Đamasô I, giáo hoàng).
12 19 Tm Thứ Hai. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Ds 24,2-7.15-17a; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Tv 84,8; Mt 21,23-27 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c (hay Dcr 2,14-17 hay Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab); Gđt 13,18bcde.19; [ngoài KT]; Lc 1,26-38 (hay Lc 1,39-47)).
13 20 Đ Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Tv 33,2-3.6-7.17-18.19 và 23; [ngoài KT]; Mt 21,28-32.
14 21 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 45,6c-8.18.21c-25; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; x. Is 40,9-10; Lc 7,18b-23.
15 22 Tm Thứ Năm. Is 54,1-10; Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Lc 3,4.6; Lc 7,24-30.
16 23 Tm Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8; Tv 66,2-3.5.7-8; [ngoài KT]; Ga 5,33-36.
17 24 Tm Thứ Bảy. St 49,2.8-10; Tv 71,1-2.3-4ab.7-8.17; [ngoài KT]; Mt 1,1-17.
18 25 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Tv 23,1-2.3-4.5-6; Rm 1,1-7; Mt 1,23; Mt 1,18-24.
19 26 Tm Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a; Tv 70,3-4a.5-6ab.16-17; [ngoài KT]; Lc 1,5-25.
20 27 Tm Thứ Ba. Is 7,10-14; Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; [ngoài KT]; Lc 1,26-38.
21 28 Tm Thứ Tư. Thánh Phêrô Casiniô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Tv 32,2-3.11-12.20-21; [ngoài KT]; Lc 1,39-45.
22 29 Tm Thứ Năm. 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; [ngoài KT]; Lc 1,46-56.
23 1-12 Tm Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr). Ml 3,1-4.23-24; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; [ngoài KT]; Lc 1,57-66.
24 2 Tm Thứ Bảy. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; [ngoài KT]; Lc 1,67-79.

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Tv 88,4-5.16-17.27 và 29; Cv 13,16-17.22-25; [ngoài KT]; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

25 3 Tr CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14; Lc 2,10-11; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,14; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Tv 97,1.2-3a.3b-4.5-6; Dt 1,1-6; [ngoài KT]; Ga 1,1-18 (hay 1,1-5.9-14).

26 4 Đ Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-59; Tv 30,3cd-4.6 và 8ab.16bc và 17; Tv 117,26a.27a; Mt 10,17-22.
27 5 Tr Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4; Tv 96,1-2.5-6.11-12; [x. Thánh ca Te Deum]; Ga 20,1a.2-8.
28 6 Đ Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1 Ga 1,5—2,2; Tv 123,2-3.4-5.7cd-8; [x. Thánh ca Te Deum]; Mt 2,13-18.
29 7 Tr Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6; Lc 2,32; Lc 2,22-35.
30 8 Tr Thứ Sáu. TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Tv 127,1-2.3.4-5; Cl 3,12-21 (hay 3,12-17); Cl 3,15a.16a; Mt 2,13-15.19-23.
31 9 Tr Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng (Tr). 1 Ga 2,18-21; Tv 95,1-2.11-12.13; Ga 1,14a.12a; Ga 1,1-18.

 

Bài liên quan

Back to top button