Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Hai, năm B

THÁNG MƯỜI HAI 2020

1-12 17 Tm Thứ Ba. Is 11,1-10; Tv 71,1-2.7-8.12-13.17; [ngoài KT]; Lc 10,21-24.
2 18 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; [ngoài KT]; Mt 15,29-37.
3 19 Tr Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1 Cr 9,16-19.22-23; Tv 116,1bc.2; Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20.
4 20 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 29,17-24; Tv 26,1.4.13-14; [ngoài KT]; Mt 9,27-31.
LƯU Ý 3:

Các ngày thứ Sáu có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích v.v… (HĐGM Việt Nam, khóa họp 04.1991).

Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

5 21 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Is 30,19-21.23-26; Tv 146,1-2.3-4.5-6; Is 33,22; Mt 9,35—10,1.5a.6-8.
LƯU Ý 4:

Lễ chiều:

  1. Các chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa Nhật.
  2. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc xin xem Những điều cần biết trước, số III trang 5.
6 22 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 40,1-5.9-11; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; 2 Pr 3,8-14; Lc 3,4.6; Mc 1,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Nicôla, giám mục).
7 23 Tr Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 35,1-10; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; [ngoài KT]; Lc 5,17-26.
8 24 Tr Thứ Ba. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38.
LƯU Ý 5:

Lễ cầu cho giáo dân (có lịch quen gọi là lễ họ, lễ cầu cho hàng xứ, v.v… là lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ, như luật dạy. Hiện nay tại Việt Nam, mỗi năm có 11 ngày cử hành lễ cầu cho giáo dân, xin xem Những điều cần biết trước, II, trang 3.

9 25 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 40,25-31; Tv 102,1-2.3-4.8 và 10; [ngoài KT]; Mt 11,28-30.Trong giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh: KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN (Tr). Lễ kính. Tại Nhà thờ Chính Tòa là Lễ trọng. * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung Cung hiến thánh đường].
10 26 Tm Thứ Năm. Is 41,13-20; Tv 144,1 và 9.10-11.12-13ab; x. Is 45,8; Mt 11,11-15.
11 27 Tm Thứ Sáu. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 48,17-19; Tv 1,1-2.3.4 và 6; [ngoài KT]; Mt 11,16-19.
12 28 Tm Thứ Bảy. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19; Lc 3,4.6; Mt 17,9a.10-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c (hay Dcr 2,14-17 hay Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab); Gđt 13,18bcde.19; [ngoài KT]; Lc 1,26-38 (hay Lc 1,39-47)).
13 29 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-48.49-50.53-54; 1 Tx 5,16-24; Is 61,1 x. Lc 4,18; Ga 1,6-8.19-28. (Không cử hành lễ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).
14 1-11 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Tv 84,8; Mt 21,23-27.
15 2 Tm Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13; Tv 33,2-3.6-7.17-18.19 và 23; [ngoài KT]; Mt 21,28-32.
16 3 Tm Thứ Tư. Is 45,6c-8.18.21c-25; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; x. Is 40,9-10; Lc 7,18b-23.
17 4 Tm Thứ Năm. St 49,2.8-10; Tv 71,1-2.3-4ab.7-8.17; [ngoài KT]; Mt 1,1-17.
LƯU Ý 6:

Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ (CGKPV) theo ngày 17.12 (bỏ các ngày trong Tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

Các ngày trong tuần, từ 17 đến 31 tháng 12:

  1. Không được cử hành thánh lễ ngoại lịch và thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
  2. Chỉ được cử hành thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
  3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ kinh Phụng vụ

  1. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài các giáo phụ, lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đoạc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

2) Thánh lễ

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

18 5 Tm Thứ Sáu. Gr 23,5-8; Tv 71,1-2.12-13.18-19; [ngoài KT]; Mt 1,18-24.
19 6 Tm Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a; Tv 70,3-4a.5-6ab.16-17; [ngoài KT]; Lc 1,5-25.
20 7 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 *; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 16,25-27; Lc 1,38; Lc 1,26-38.
21 8 Tm Thứ Hai. Thánh Phêrô Casiniô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Tv 32,2-3.11-12.20-21; [ngoài KT]; Lc 1,39-45.
22 9 Tm Thứ Ba. 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; [ngoài KT]; Lc 1,46-56.
23 10 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr). Ml 3,1-4.23-24; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; [ngoài KT]; Lc 1,57-66.
24 11 Tm Thứ Năm. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; [ngoài KT]; Lc 1,67-79.Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Tv 88,4-5.16-17.27 và 29; Cv 13,16-17.22-25; [ngoài KT]; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).
LƯU Ý 7:

Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

MÙA GIÁNG SINH

Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người, đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

25 12 Tr Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).Lễ đêm: Is 9,1-6; Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14; Lc 2,10-11; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,14; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Tv 97,1.2-3a.3b-4.5-6; Dt 1,1-6; [ngoài KT]; Ga 1,1-18 (hay 1,1-5.9-14). Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thành lễ an táng.

LƯU Ý 8:

Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).

26 13 Đ Thứ Bảy. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-59; Tv 30,3cd-4.6 và 8ab.16bc và 17; Tv 117,26a.27a; Mt 10,17-22.
27 14 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. St 15,1-6; 21,1-3; Tv 104,1-2.3-4.5-6.8-9; Dt 11,8.11-12.17-19; Dt 1,1-2; Lc 2,22-40 (hay 2,22.39-40).
28 15 Đ Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1 Ga 1,5—2,2; Tv 123,2-3.4-5.7cd-8; [x. Thánh ca Te Deum]; Mt 2,13-18.
29 16 Tr Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh vịnh tuần I. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6; Lc 2,32; Lc 2,22-35.
30 17 Tr Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10; [ngoài KT]; Lc 2,36-40.
31 18 Tr Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng (Tr). 1 Ga 2,18-21; Tv 95,1-2.11-12.13; Ga 1,14a.12a; Ga 1,1-18.

 

Bài liên quan

Back to top button