Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu 2020, năm A

Tâm Thành biên soạn

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

1-610Đ-TrThứ Hai. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Pr 1,2-7; Tv 90,1-2.14-15ab.15c-16; x. Kh 1,5ab; Mc 12,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Tv 86,1-3.5.6-7; [ngoài KT]; Ga 19,25-27).
211XThứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2 Pr 3,12-15a.17-18; Tv 89,2.3-4.10.14 và 16; x. Ep 1,17-18; Mc 12,13-17.
312ĐThứ Tư. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-3.6-12; Tv 122,1b-2ab.2cdef; Ga 11,25a.26; Mc 12,18-27.
413XThứ Năm đầu tháng. 2 Tm 2,8-15; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; x. 2 Tm 1,10; Mc 12,28b-34.
514ĐThứ Sáu đầu tháng. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 3,10-17; Tv 118,157.160.161.165.166.168; Ga 14,23; Mc 12,35-37.
615XThứ Bảy đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2 Tm 4,1-8; Tv 70,8-9.14-15ab.16-17.22; Mt 5,3; Mc 12,38-44.
716TrCHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; Đn 3,52.53.54.55 *; 2 Cr 13,11-13; x. Kh 1,8; Ga 3,16-18.
817XThứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1 V 17,1-6; Tv 120,1bc-2.3-4.5-6.7-8; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
918XThứ Ba. Thánh Ephrem, phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1 V 17,7-16; Tv 4,2-3.4-5.7b-8; Mt 5,16; Mt 5,13-16.
1019XThứ Tư. 1 V 18,20-39; Tv 15,1-2ab.4.5ab và 8.11; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
1120ĐThứ Năm. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. 1 V 18,41-46; Tv 64,10.11.12-13; Ga 13,34; Mt 5,20-26 (hay lễ về thánh tông đồ: Cv 11,21b-26; 13,1-3; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 28,19a.20b; Mt 10,7-13).
1221XThứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16; Tv 26,7-8a.8b-9abc.13-14; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.
1322TrThứ Bảy. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 V 19,19-21; Tv 15,1b-2a và 5.7-8.9-10; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.
1423TrCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51; Ga 6,51-58.
1524XThứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 1 V 21,1-16; Tv 5,2-3ab.4b-6a.6b-7; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
1625XThứ Ba. 1 V 21,17-29; Tv 50,3-4.5-6ab.11 và 16; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
1726XThứ Tư. 2 V 2,1.6-14; Tv 30,20.21.24; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
1827XThứ Năm. Hc 48,1-14; Tv 96,1-2.3-4.5-6.7; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
1928TrThứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; Tv 102,1-2.3-4.[6-7.] 8 và 10; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ).
2029TrThứ Bảy. Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. Lc 2,19; Lc 2,41-51.
211-5XCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14 và 17.33-35; Rm 5,12-15; Ga 15,26b-27a; Mt 10,26-33. (Không cử hành lễ Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ).
222XThứ Hai. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 V 17,5-8.13-15a.18; Tv 59,3.4-5.12-13; Dt 4,12; Mt 7,1-5.
233XThứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Tv 47,2-3ab.3cd-4.10-11; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4.5-6.15.17; 1 Pr 1,8-12; x. Ga 1,7; Lc 1,17; Lc 1,5-17.
244TrThứ Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.
255XThứ Năm. 2 V 24,8-17; Tv 78,1b-2.3-5.8.9; Ga 14,23; Mt 7,21-29.
266XThứ Sáu. 2 V 25,1-12; Tv 136,1-2.3.4-5.6; Mt 8,17; Mt 8,1-4.
277XThứ Bảy. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Lam 2,2.10-14.18-19; Tv 73,1b-2.3-5.6-7.20-21; Mt 8,17; Mt 8,5-17.
288XCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; 1 Pr 2,9; Mt 10,37-42. (Không cử hành lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo).Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,17d; Ga 21,15-19.
299ĐThứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.
3010XThứ Ba. Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma (Đ). Am 3,1-8; 4,11-12; Tv 5,4b-6a.6b-7.8; Tv 129,5; Mt 8,23-27.

 

Tâm Thành biên soạn