Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ tháng Tư năm 2024

Tâm Thành biên soạn

THÁNG TƯ

Ý CẦU NGUYỆN:
CẦU CHO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ

Xin cho nhân phẩm và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và tình trạng phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới được chấm dứt.

DL             AL           Màu lễ phục

1-4 23-2 Tr THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-32; Tv 15,1-2.5.7-11; Tv 117,24; Mt 28,8-15.
2 24 Tr THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Tv 32,4-5.18-20.22; Tv 117,24; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).
3 25 Tr THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Tv 104,1-4.6-9; Tv 117,24; Lc 24,13-35.
4 26 Tr THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Tv 8,2.5-9; Tv 117,24; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
5 27 Tr THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Tv 117,1-2.4.22-27; Tv 117,24; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).
6 28 Tr THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Tv 117,1.14-21; Tv 117,24; Mc 16,9-15.
7 29 Tr CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; Tv 117,2-4.13-15.22-24; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,29; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).
8 30 Tr Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10 *; Tv 39,7-8.8-9.10.11; Dt 10,4-10; Ga 1,14ab; Lc 1,26-38.

LƯU Ý:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

9 1-3 Tr Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,32-37; Tv 92,1ab.1cd-2.5; Ga 3,14-15; Ga 3,7b-15.

LƯU Ý 23:

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

  1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
  2. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
  3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
10 2 Tr Thứ Tư. Cv 5,17-26; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 3,16; Ga 3,16-21.
11 3 Đ Thứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Tv 33,2 và 9.17-18.19-20; Ga 20,29; Ga 3,31-36.
12 4 Tr Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Tv 26,1.4.13-14; Mt 4,4b; Ga 6,1-15.
13 5 Tr Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; [ngoài KT]; Ga 6,16-21.
14 6 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; Tv 4,2.4.7-8.9; 1 Ga 2,1-5a; x. Lc 24,32; Lc 24,35-48.
15 7 Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15; Tv 118,23-24.26-27.29-30; Mt 4,4b; Ga 6,22-29.
16 8 Tr Thứ Ba. Cv 7,51—8,1a; Tv 30,3cd-4.6 và 7b và 8a.17 và 21ab; Ga 6,35ab; Ga 6,30-35.
17 9 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a; x. Ga 6,40; Ga 6,35-40.
18 10 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Tv 65,8-9.16-17.20; Ga 6,51; Ga 6,44-51.
19 11 Tr Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59.
20 12 Tr Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
21 13 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Cv 4,8-12; Tv 117,1 và 8-9.21-23.26 và 21 và 29; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,14; Ga 10,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
22 14 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,1-10.
23 15 Tr Thứ Ba. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Ga 10,27; Ga 10,22-30.
24 16 Tr Thứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 12,24—13,5a; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Ga 8,12; Ga 12,44-50.
25 17 Đ Thứ Năm. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14; Tv 88,2-3.6-7.16-17; 1 Cr 1,23a.24b; Mc 16,15-20.
26 18 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6.
27 19 Tr Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14.
28 20 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; Tv 21,26-27.28 và 30.31-32; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục).
29 21 Tr Thứ Hai. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.
30 22 Tr Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). Cv 14,19-28; Tv 144,10-11.12-13ab.21; x. Lc 24,46.26; Ga 14,27-31a.

Tâm Thành biên soạn

Bài liên quan

Back to top button