Lời nguyện tắt trong mùa dịch Covid-19 | Đức GM. Giuse Châu Ngọc Tri