Café To GoQuán ven đường

RIP | Lm. Grêgôriô Lê Nguyên Hòa (GP. Mỹ Tho)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

LM. GRÊGÔRIÔ LÊ NGUYÊN HOÀ

Sinh năm: 1935
Thụ phong Linh mục năm 1963

Các Giáo xứ Cha Grêgôriô từng phục vụ:
Thiên Phước, Cao Lãnh, và Bãi Chàm.

Chúa gọi Cha về lúc 17g00, Thứ Sáu 24.12.2021,
tại Nhà Hưu Dưỡng Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Hưởng thọ: 86 tuổi

Nghi thức Tẩn liệm:
Lúc 21g00 ngày Thứ Sáu 24.12.2021,
tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Linh cửu được quàn tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Thánh lễ An táng:
Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận chủ sự
lúc 09g30 ngày Chúa Nhật 26.12.2021,
tại Nhà thờ Nữ Vương Hoà Bình.

Sau Thánh lễ sẽ được an táng
tại Đất thánh An Đức Mỹ Tho.

VÀI HÌNH ẢNH NGHI THỨC TẨN LIỆM

Zắc Dũng

Bài liên quan

Back to top button