RIP | Lm. Tôma Nguyễn Công Hiển | GP Cần Thơ

Cha Tôma Nguyễn Công Hiển tại Sài Gòn ngày 28.07.2007 – Ảnh Tâm Lê