Tháng Mười Một, nhớ các Cha đã ra đi (Gp. Mỹ Tho)

Tâm Duy

Tháng này NHỚ một số các cha thuộc GP Mytho đã ra đi…

Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc và Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện (1961)
Cha Antôn Lê Quang Thạnh – Cha Đôminicô Nguyễn Văn Hiệu Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (1975) – Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện.
Cha Đôminicô  Trần Ngọc Lợi
Cha Đôminicô Nguyễn Văn Hiệu
Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo
Cha Antôn Nguyễn Văn Phải
Cha Đôminicô Lê Văn Bền (1940-70-97)
Cha Đôminicô Nguyễn Phúc Thuần
Cha Phêrô Đặng Tri Cậy (1990)
Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân
Cha Gioan Nguyễn Huy Muôn (1988)
Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng
Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (1992)
Cha Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (2010)
Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh
Cha Giuse Phạm Thanh Minh- Cha Bênađô Nguyễn Văn Đệ
Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen – Cha Giuse Vũ Đức Tuấn – Cha Gioan Phạm Văn Chúc – Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân – Cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa
Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc
Cha Antôn Nguyễn Văn Trọng (2019)
Cha Phêrô Hà Văn Quận (2019)