Thành viên lớp Vincent Liêm 1966 | CV Thánh Quý, Cái Răng

Nguyễn Minh