Tưởng niệm một người bạn: Cha Đaminh Bùi Văn Đằng

Những hình ảnh dưới đây để tưởng niệm một người bạn vừa chấm dứt cuộc hành trình nơi trần thế. Xin Chúa lòng lành sớm đưa linh hồn Cha Đaminh về đến nơi quê thật, hưởng phước thanh nhàn đời đời.

RIP – Cha Đaminh Bùi Văn Đằng

Zắc Dũng