Café To GoQuán ven đường

Vài hình ảnh lễ An Táng Cha Phêrô Thơm tại Cái Mơn

Ảnh từ anh Út Luôn

Lễ Mở Tay năm 1990 tại Mỹ (ảnh tư liệu gia đình)

Cha Phêrô Nguyễn Văn Thơm

Nhà anh Mười Lài

Cháu và Chị Cha Thơm

Thân nhân gia đình Cha Thơm

Trong Nhà Thờ Cái Mơn

Đất Thánh dành cho Các Cha tại Cái Mơn.

Hic jacet Petrus Thơm

Bài liên quan

Back to top button