Chúa Nhật 5 Phục Sinh | Bài giảng buồn ngủ

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên

Đừng xao xuyến các con ơi!
Nhà Cha nhiều chỗ nhiều nơi đã dành
Thầy đi dọn chỗ ngon lành
Rồi trở lại đón đồng hành nhà Cha
Thầy trò không thể lìa xa
Đường đi, chỗ ở, có Cha, có Thầy
Đường đi, chân lý, là Thầy
Sự Thật, sự sống, ngoài Thầy không ai.
Cha và Thầy, không phải hai
Thấy Cha hiện hữu, nếu ai thấy Thầy.
Nội tại là như thể vầy:
Thầy làm, Thầy nói, Cha Thầy bảo, sai.
Tin thầy sẽ tốt sẽ hay
Làm nhiều việc lớn không ai dễ làm.
Ngôn hành không phải người phàm
Thiên Chúa hiện hữu sẽ làm thay cho. Amen

oOo