Lm. Phêrô Lê Phước Hữu dâng Thánh Lễ tại An Long 05.11.2023

Back to top button