Biết mình sắp chết, chủng sinh Michal Los xin được phong chức