Bình yên | TamDuy Foto

TamDuy Foto

Bình yên
Bóng đức tin
Chốn hoang vu
Có mẹ có cha
Hai mươi
Liền cánh
Ngài ơi
Thinh lặng
Trao
Văn ôn võ luyện

TamDuy Foto