Chúa Nhật thứ 14 Giáo Đường không Thánh Lễ 05.09.2021 (Covid)