Chúa Nhật Thứ Hai Giáo Đường Không Thánh Lễ 13.06.2021 vì Dịch Covid