Khánh thành Đài Đức Mẹ và Nhà Xứ Gx.Thánh Tâm (Đồng Tháp) 14.01.2020