Lớp bồi dưỡng Giáo Lý Viên Giáo phận Mỹ Tho tỉnh Đồng Tháp tại An Long 11.07.2019