Lớp Vincent Liêm 66 Á Thánh Quý Cái Răng Họp Lớp tại An Long 15.06.2017

Lớp Vincent Liêm 66 Á Thánh Quý Cái Răng Họp Lớp tại An Long 15.06.2017

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng