Một thoáng Giáo điểm Phú Thành A mùa nước nổi 2018