Mừng Xuân Cha Hạt Trưởng Cao Lãnh, Gia đình Cha Đức và Thầy Khang