Thánh Lễ An Táng Anrê Phạm Văn Nhạc, Ccs Á Thánh Quý, lớp Vincent Liêm 66.

Thánh Lễ An Táng Anrê Phạm Văn Nhạc, Ccs Á Thánh Quý, lớp Vincent Liêm 66.