Thuyên chuyển Linh mục Đồng Tháp Cha Sở Mới giáo xứ Mỹ An 15.10.2020