Tiến hành xây dựng Nhà xứ mới An Long

Tiến hành xây dựng Nhà xứ mới An Long