Trở lại thăm Giáo xứ Nhị Mỹ dịp Lm. hạt Cao Lãnh Tĩnh Tâm 03.02.2020