Sự đấu tranh | Sống Đẹp

SỰ ĐẤU TRANH

Đôi khi, sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống.

Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ chẳng mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu…

Bạn hãy nghĩ mà xem:

Bạn cần sức mạnh, và cuộc sống đặt ra những khó khăn để bạn vượt qua.

Bạn cần sự thông minh, và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc.

Bạn cần sự can đảm, và cuộc sống đặt ra những thách thức để bạn phải vượt qua.

Bạn cần sự yêu thương, và cuộc sống đưa những người khó khăn đến cho bạn giúp đỡ.

Bạn cần sự ưu ái, và cuộc sống cho bạn cơ hội.

Bạn biết không, cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần.

*****

THE STRUGGLE

Sometimes, struggle is what we need in life.

If our life is so smooth, it will be hard for us to realize how strong we are…

Let’s take consideration on these things:

You need the strength, and life the puts forward difficulties for you to overcome.

You need the intelligence, and life grants you the brain and hands to work

You need the bravery, and life offers you challenges to conquer.

You need love, and life brings you people in great need to help.

You need the favour, and life gives you opportunities.

You know, life can’t grant you all what you want, but it gives you all what you need.

According to The life through a lens