Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ tháng Một năm 2024

Tâm Thành biên soạn

Tâm Thành biên soạn

THÁNG MỘT

Ý CẦU NGUYỆN: CẦU CHO SỰ ĐA DẠNG TRONG GIÁO HỘI
Xin Đức Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng khác nhau trong cộng đồng Kitô hữu, và khám phá ra sự phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau trong Giáo hội Công giáo.

DL           AL          Màu lễ phục

1-1

20-11 Tr Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Dt 1,1-2; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

LƯU Ý 9:
Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Một:

  1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381);
  2. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

2

21 Tr Thứ Ba. Thánh vịnh tuần I. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Dt 1,1-2; Ga 1,19-28.

3

22 Tr Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1 Ga 2,29—3,6; Tv 97,1.3cd-4.5-6; Ga 1,14a.12a; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,6-11; Tv 112,1-2.3-4.5-6; Đn 3,52b; Lc 2,16-21).

4

23 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1 Ga 3,7-10; Tv 97,1.7-8.9; Dt 1,1-2; Ga 1,35-42.

5

24 Tr Thứ Sáu đầu tháng. 1 Ga 3,11-21; Tv 99,1b-2.3.4.5; [ngoài KT]; Ga 1,43-51.

6

25 Tr Thứ Bảy đầu tháng. 1 Ga 5,5-13; Tv 147,12-13.14-15.19-20; x. Mc 9,6; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36.38). Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

7

26 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,2; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục).

8

27 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Is 12,2-3.4bcd.5-6 (hay Tv 28,1-2.3-4.3b và 9b-10); 1 Ga 5,1-9 (hay Cv 10,34-38); x. Ga 1,29; Mc 1,7-11.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Trước Mùa Chay)

Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM CHẴN (II).

9

28 X Thứ Ba. Thánh vịnh tuần I. 1 Sm 1,9-20; 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd; x. 1 Tx 2,13; Mc 1,21-28.

10

29 X Thứ Tư. 1 Sm 3,1-10.19-20; Tv 39,2 và 5.7-8a.8b-9.10; Ga 10,27; Mc 1,29-39.

11

1-12 X Thứ Năm. 1 Sm 4,1-11; Tv 43,10-11.14-15.24-25; x. Mt 4,23; Mc 1,40-45.

12

2 X Thứ Sáu. 1 Sm 8,4-7.10-22a; Tv 88,16-17.18-19; Lc 7,16; Mc 2,1-12.

13

3 X Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1; Tv 20,2-3.4-5.6-7; Lc 4,18; Mc 2,13-17.

14

4 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 1 Sm 3,3b-10.19; Tv 39,2 và 4.7-8a.8b-9.10; 1 Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,41.17b; Ga 1,35-42.

15

5 X Thứ Hai. 1 Sm 15,16-23; Tv 49,8-9.16bc-17.21 và 23; Dt 4,12; Mc 2,18-22.

16

6 X Thứ Ba. 1 Sm 16,1-13; Tv 88,20.21-22.27-28; x. Ep 1,17-18; Mc 2,23-28.

17

7 Tr Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Tv 143,1b.2.9-10; x. Mt 4,23; Mc 3,1-6.

18

8 X Thứ Năm. 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Tv 55,2-3.9-10a.10b-11.12-13; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,7-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19

9 X Thứ Sáu. 1 Sm 24,3-21; Tv 56,2.3-4.6 và 11; 2 Cr 5,19; Mc 3,13-19.

20

10 X Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Tv 79,2-3.5-7; x. Cv 16,14b; Mc 3,20-21.

21

11 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Gn 3,1-5.10; Tv 24,4-5.6-7.8-9; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,15; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).

22

12 X Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 2 Sm 5,1-7.10; Tv 88,20.21-22.25-26; x. 2 Tm 1,10; Mc 3,22-30.

23

13 X Thứ Ba. 2 Sm 6,12b-15.17-19; Tv 23,7.8.9.10; x. Mt 11,25; Mc 3,31-35.

24

14 Tr Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Sm 7,4-17; Tv 88,4-5.27-28.29-30; [ngoài KT]; Mc 4,1-20.

25

15 Tr Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1bc.2; Ga 15,16; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

26

16 Tr Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10; Lc 4,18; Lc 10,1-9.

27

17 X Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2 Sm 12,1-7a.10-17; Tv 50,12-13.14-15.16-17; Ga 3,16; Mc 4,35-41.

28

18 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Đnl 18,15-20; Tv 94,1-2.6-7b.7c-9; 1 Cr 7,32-35; Mt 4,16; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

29

19 X Thứ Hai. 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13; Tv 3,2-3.4-5.6-7; Lc 7,16; Mc 5,1-20.

30

20 X Thứ Ba. 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30—19,3; Tv 85,1-2.3-4.5-6; Mt 8,17; Mc 5,21-43.

31

21 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. 2 Sm 24,2.9-17; Tv 31,1-2.5.6.7; Ga 10,27; Mc 6,1-6.

Bài liên quan

Back to top button