Bánh Mì Chúa Nhật 33 Thường Niên C

Tâm Lê – Tâm Thành

Kính thưa bà con, chúng tôi sẽ đóng cửa tiệm Bánh Mì khi kết thúc mùa Phụng Vụ năm C nầy… Chân thành kính báo.