Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 04.08.2022 | Thánh Gioan Maria Vianney

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc  MP3 tại đây (Bài Đọc theo ngày thường)

Bài đọc:   Ed 3,16-21
Ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítrael.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien.
Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : « Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng : « Chắc chắn ngươi sẽ phải chết », và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác, mà nó không từ bỏ hành vi gian ác và lối sống xấu xa của nó, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Nếu như kẻ công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính, thì Ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó; nó sẽ phải chết, bởi vì ngươi đã không báo cho nó. Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó và người ta sẽ không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm; nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ công chính để nó không phạm tội và chính nó không phạm tội, thì chắc chắn nó sẽ được sống, vì nó đã được báo cho biết; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.” Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây (Bài Đọc theo ngày thường)

Tin Mừng   Mt 9,35-10,1
Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Hồi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/7wQfMHgzkJsMqRBznLmF5P/aa3740890e5b6b5186a72f5aa8955f1b/FR-Evangile-Illustre-2016-08-04.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. (Mt 16, 13-23)

Lời chủ lò bánh mì: Đôi khi các bạn nhận thấy sự khác biệt giữa các Bài Đọc so với lịch phụng vụ, các bạn cứ an tâm. Cụ thể các Bài đọc hôm nay: Bài Đọc và bài Tin Mừng (phần tiếng Việt) được chọn bài theo ngày lễ thánh Gioan Maria Vianney, trong khi đó ảnh minh họa và câu trích Phúc Âm (phần tiếng Pháp) lại sử dụng các bài đọc trong ngày thường.

Bài liên quan

Back to top button