Bánh mì sáng | 16.09.2020 | Thánh Cornêliô, Gh.Tđ và Thánh Cyprianô, GmTđ.

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 7,31-35
Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.

“Nous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n’avez pas pleuré.” (Lc 7,31-35)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Một hôm, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”. Đó là lời Chúa. 

Thánh Cornêliô, Giáo Hoàng Tử Đạo và Thánh Cyprianô, Giám Mục Tử Đạo.