Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 17.10.2020 | Thánh Ignatiô Antiôchia

Mời xem bài Tin Mừng hôm nay:

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Tin Mừng Lc 12,8-12
Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

“Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire.” (Lc 12, 8-12)

✠  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

https://www.thefaithexplained.com/content/uploads/2019/10/Martyrdom-of-Ignatius-of-Antioch.jpg
St Ignatius of Antioch

Bài liên quan

Back to top button