Vài hình ảnh lễ An Táng bà Anê Cao Thị Khiêm tại Cái Mơn

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

Nhà Thờ Cái Mơn

Sáng ngày 3.11.2020, nhóm anh em đại diện cựu Philipphê Minh tại Sài Gòn đã về Cái Mơn tham dự lễ An táng mẹ anh Minh Tân tại nhà thờ Cái Mơn. Thánh lễ do Cha Antôn Khấn chủ sự. Gởi đến các bạn vài hình ảnh do anh Dũng “thiên lôi” chụp gởi về.

Bà Anê Cao Thị Khiêm, mẹ anh Minh Tân

Gặp gỡ trước giờ lễ: Anh Út Luôn và Cha Antôn Khấn

Cha sở Cái Mơn, Cha Khấn và anh Út

Requiescat In Pace.